•• Mantelzorgen doe je niet alleen ••

contact

Mantelzorg & Andere cultuur

Om mantelzorgers die zorgen voor iemand met een andere cultuur te begrijpen is het van belang de achtergrond van de zorgvragers te beschrijven. Deze zorgvragers zijn van oorsprong gemigreerd en noemen we migranten. Migranten bestaan uit 2 groepen: arbeidsmigranten en vluchtelingen.

 • Arbeidsmigranten
  In de jaren 60 kwamen de eerste generatie arbeidsmigranten naar Nederland om te werken. Merendeels waren dit mannen uit Turkije en Marokko. In de jaren 70 werd het gezin herenigd en kwamen de echtgenoten en kinderen naar Nederland. De mannen leerden de Nederlandse taal zelf aan tijdens het werk en kregen meestal geen opleiding in de Nederlandse taal. De echtgenoten hadden geen inburgeringsplicht en zorgden voor de kinderen. Hierdoor hebben ze geen opleiding gehad in de Nederlandse taal. De kinderen leerden de Nederlandse taal op school en waren de tweede generatie migranten. In de jaren 90 werd inburgering verplicht voor arbeidsmigranten en moest men de Nederlandse taal leren op NT2 niveau.
  Inmiddels is de eerste generatie met pensioen en neemt de vergrijzing toe, waardoor het aantal mantelzorger kleiner wordt en het aantal zorgvragers groter. De eerste generatie migranten hebben zorg nodig vanwege de meest voorkomende ziekten zoals hart- en vaatziekten, diabetes, kanker en dementie. De tweede generatie migranten en ook de derde generatie zorgen voor hen.
 • Vluchtelingen
  Vluchtelingen zijn er in alle tijden geweest. Een vluchteling wordt gedefinieerd als iemand die zijn of haar land van herkomst ontvlucht vanwege gegronde vrees voor vervolging. Redenen voor vervolging kunnen zijn: ras of nationaliteit, godsdienst, politieke overtuiging of het behoren tot een bepaalde sociale groep. Vluchtelingen die door hun vlucht gescheiden zijn geraakt van hun gezin hebben recht op gezinshereniging. Vluchtelingen krijgen bescherming in het azielzoekers centrum en verhuizen na een aantal jaren naar een woning in een gemeente. In het vorige decenium mochten ze pas de Nederlandse taal leren als zij de status kregen. Dat duurde soms wel 6 jaar. Tegenwoordig leren ze meteen de taal via de inburgering. Ook de vluchtelingen uit het vorige decenium zijn niet voldoende taalvaardig. Deze vluchtelingen hebben vanwege de gezinshereniging ook een tweede en derde generatie kinderen. Deze kinderen mantelzorger voor hen als ze ziek zijn.

De grootste culturele groepen in Nederland zijn van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaanse afkomst. Daar komen de meer recente groepen bij afkomstig uit Afghanistan, Iran, Eritrea of Syrië. (Bron mantelzorgNL).
Een belangrijke taak is dat mantelzorgers met een andere cultuur tolken voor de eerste generatie en meegaan naar medici. Daarbij is het ook zo dat deze zorg als vanzelfsprekend wordt gezien en de 'plicht' is van de kinderen. Ook is het vanzelfsprekend dat ook jonge mantelzorgers (derde en vierde generatie) mee helpen zorgen. Inmiddels is er een generatiekloof ontstaan tussen de eerste en tweede generatie mbt de opvattingen over zorgen voor je naaste.

Zorg jij intensief voor jou vader, moeder, partner, kind of iemand die langdurig ziek is? Heeft de persoon waar je voor zorgt een andere culturele achtergrond? Valt de zorg jou soms zwaar? Heb je behoefte aan bijeenkomsten met lotgenoten, informatie en ondersteuning? Dan kan MVT je ondersteunen.

Wist je dat…

 • Vrouwen gemiddeld meer uren mantelzorg verlenen dan mannen?
 • En deze verdeling bij mantelzorgers met een migratieachtergrond nog schever ligt?
 • Mantelzorgers met een migratieachtergrond gemiddeld intensiever hulp verlenen?
 • Dat 12% van deze groep mantelzorgers aangeeft overbelast te zijn?
 • Opvallend is dat ouderdomsziekten zoals hart- en vaatziekten of dementie vaker voorkomen vanwege meer voorkomen van diabetes, hart- en vaatziekte.
 • Zij vaak vanaf jonge leeftijd hulp verlenen binnen de familie?
 • Van de 17,3 miljoen inwoners in NL heeft 24% een migrantenachtergrond
 • Dat 38% van deze mantelzorgers aan geeft niet te weten dat er ondersteuning voor hen is?

(Bron: SCP)

Deze video geeft een beeld van palliatieve zorg in een andere cultuur. (Turks gesproken, Nederlands ondertiteld)